از تاریخ
تا تاریخ
تخصص
پزشک
درمانگاه جراحی
دکتر علیرضا فروتن
جراحی عمومی (دستیاری تخصصی بالینی)

درمانگاه جراحی
دکتر علی مختار
متخصص جراحی عمومی

درمانگاه جراحی
دکتر مجتبی احمدی زیویاری
متخصص جراحی عمومی

درمانگاه اطفال و نوزادان
دکتر فاطمه تحقیقی
روماتولوژی کودکان(فوق تخصص)

درمانگاه اطفال و نوزادان
دکتر علیرضا حاج معینی
قلب اطفال(فوق تخصص)

درمانگاه گوش و حلق و بینی
دکتر غزال نوروزی خیابانی
متخصص گوش و حلق و بینی و جراحی سر و گردن

درمانگاه گوش و حلق و بینی
دکتر سارا مرادی
متخصص گوش و حلق و بینی و جراحی سر و گردن

درمانگاه گوش و حلق و بینی
دکتر اسدالله مهدوی
متخصص گوش و حلق و بینی و جراحی سر و گردن

درمانگاه گوش و حلق و بینی
دکتر دلارام جان
متخصص گوش و حلق و بینی و جراحی سر و گردن

درمانگاه گوش و حلق و بینی
دکتر زهرا کرباسی
متخصص گوش و حلق و بینی و جراحی سر و گردن

درمانگاه گوش و حلق و بینی
دکتر محمد فرهادی
متخصص گوش و حلق و بینی و جراحی سر و گردن

صفحه 6 از 9