از تاریخ
تا تاریخ
تخصص
پزشک
درمانگاه جراحی مغز و اعصاب
دکتر شیرزاد ریحانی پول
متخصص جراحی مغز و اعصاب

درمانگاه جراحی مغز و اعصاب
دکتر علی آرام نیا
متخصص بیماریهای مغز و اعصاب

درمانگاه جراحی مغز و اعصاب
دکتر مهدی نیکو بخت
متخصص جراحی مغز و اعصاب

درمانگاه جراحی مغز و اعصاب
دکتر محسن دهباشی
متخصص جراحی مغز و اعصاب

درمانگاه جراحی مغز و اعصاب
دکتر کارن باوند
متخصص جراحی مغز و اعصاب

درمانگاه جراحی مغز و اعصاب
دکتر حسن محمدی
متخصص جراحی مغز و اعصاب

درمانگاه جراحی مغز و اعصاب
دکتر سحر بختی
متخصص جراحی مغز و اعصاب

درمانگاه اورولوژی و مجاری ادراری
دکتر مجتبی عاملی
متخصص جراحی کلیه و مجاری ادراری تناسلی

درمانگاه اورولوژی و مجاری ادراری
دکتر سید عبدالامیر مرتضوی
متخصص جراحی کلیه و مجاری ادراری تناسلی

درمانگاه اورولوژی و مجاری ادراری
دکتر علیرضا سینا
متخصص جراحی کلیه و مجاری ادراری تناسلی

درمانگاه اورولوژی و مجاری ادراری
دکتر پیمانه شیخ زاده
مامایی (کارشناسی پیوسته)

درمانگاه روانشناسی
دکتر اعظم ذوالفقاری
دکترای تخصصی روانشناسی بالینی

صفحه 7 از 9