از تاریخ
تا تاریخ
تخصص
پزشک
درمانگاه درد
دکتر مهرداد طاهری
فلوشیپ درد

درمانگاه تغذیه
دکتر سارا صرافی زاده
دکترای تخصصی علوم تغذیه

درمانگاه تغذیه
دکتر زهره خدایی
دکترای تخصصی علوم تغذیه

درمانگاه روانپزشکی
دکترکمال آزمندیان
متخصص روانپزشکی

درمانگاه روانپزشکی
دکتر سحر درویش اسکندری
متخصص روانپزشکی

درمانگاه روماتولوژی
دکتر مسعود دهقانی آرانی
روماتولوژی(فوق تخصص)

درمانگاه روماتولوژی
دکتر ناهید دهقانی آرانی
مامایی (کارشناسی پیوسته)

درمانگاه کولورکتال
دکتر محمد نعیم بنگش
فلوشیپ جراحی کولورکتال

درمانگاه کولورکتال
دکتر حسین یوسف فام
فلوشیپ جراحی کولورکتال

درمانگاه کولورکتال
دکتر مریم ساعی نعیمی
فلوشیپ جراحی کولورکتال

درمانگاه جراحی عروق
دکتر جواد سلیمی
فوق تخصص جراحی عروق

صفحه 8 از 9