انتخاب تاریخ ویزیت

 • شنبه، 01 اردیبهشت 1403
  تخصص متخصص جراحی مغز و اعصاب
  پزشک دکتر شیرزاد ریحانی پول
  شروع ویزیت 09:30
  ظرفیت 5 نفر
 • شنبه، 08 اردیبهشت 1403
  تخصص متخصص جراحی مغز و اعصاب
  پزشک دکتر شیرزاد ریحانی پول
  شروع ویزیت 09:30
  ظرفیت 5 نفر
 • شنبه، 22 اردیبهشت 1403
  تخصص متخصص جراحی مغز و اعصاب
  پزشک دکتر شیرزاد ریحانی پول
  شروع ویزیت 09:30
  ظرفیت 5 نفر
 • شنبه، 29 اردیبهشت 1403
  تخصص متخصص جراحی مغز و اعصاب
  پزشک دکتر شیرزاد ریحانی پول
  شروع ویزیت 09:30
  ظرفیت 5 نفر
 • شنبه، 05 خرداد 1403
  تخصص متخصص جراحی مغز و اعصاب
  پزشک دکتر شیرزاد ریحانی پول
  شروع ویزیت 09:30
  ظرفیت 5 نفر
 • شنبه، 12 خرداد 1403
  تخصص متخصص جراحی مغز و اعصاب
  پزشک دکتر شیرزاد ریحانی پول
  شروع ویزیت 09:30
  ظرفیت 5 نفر
 • شنبه، 19 خرداد 1403
  تخصص متخصص جراحی مغز و اعصاب
  پزشک دکتر شیرزاد ریحانی پول
  شروع ویزیت 09:30
  ظرفیت 5 نفر
 • شنبه، 26 خرداد 1403
  تخصص متخصص جراحی مغز و اعصاب
  پزشک دکتر شیرزاد ریحانی پول
  شروع ویزیت 09:30
  ظرفیت 5 نفر
 • شنبه، 02 تیر 1403
  تخصص متخصص جراحی مغز و اعصاب
  پزشک دکتر شیرزاد ریحانی پول
  شروع ویزیت 09:30
  ظرفیت 5 نفر
 • شنبه، 09 تیر 1403
  تخصص متخصص جراحی مغز و اعصاب
  پزشک دکتر شیرزاد ریحانی پول
  شروع ویزیت 09:30
  ظرفیت 5 نفر
 • شنبه، 16 تیر 1403
  تخصص متخصص جراحی مغز و اعصاب
  پزشک دکتر شیرزاد ریحانی پول
  شروع ویزیت 09:30
  ظرفیت 5 نفر
 • شنبه، 23 تیر 1403
  تخصص متخصص جراحی مغز و اعصاب
  پزشک دکتر شیرزاد ریحانی پول
  شروع ویزیت 09:30
  ظرفیت 5 نفر
 • شنبه، 30 تیر 1403
  تخصص متخصص جراحی مغز و اعصاب
  پزشک دکتر شیرزاد ریحانی پول
  شروع ویزیت 09:30
  ظرفیت 5 نفر
  بازگشت