انتخاب تاریخ ویزیت

 • دوشنبه، 03 اردیبهشت 1403
  تخصص متخصص جراحی مغز و اعصاب
  پزشک دکتر محسن دهباشی
  شروع ویزیت 13:00
  ظرفیت 2 نفر
 • دوشنبه، 10 اردیبهشت 1403
  تخصص متخصص جراحی مغز و اعصاب
  پزشک دکتر محسن دهباشی
  شروع ویزیت 13:00
  ظرفیت 3 نفر
 • دوشنبه، 17 اردیبهشت 1403
  تخصص متخصص جراحی مغز و اعصاب
  پزشک دکتر محسن دهباشی
  شروع ویزیت 13:00
  ظرفیت 3 نفر
 • دوشنبه، 24 اردیبهشت 1403
  تخصص متخصص جراحی مغز و اعصاب
  پزشک دکتر محسن دهباشی
  شروع ویزیت 13:00
  ظرفیت 3 نفر
 • دوشنبه، 31 اردیبهشت 1403
  تخصص متخصص جراحی مغز و اعصاب
  پزشک دکتر محسن دهباشی
  شروع ویزیت 13:00
  ظرفیت 3 نفر
 • شنبه، 05 خرداد 1403
  تخصص متخصص جراحی مغز و اعصاب
  پزشک دکتر محسن دهباشی
  شروع ویزیت 13:00
  ظرفیت 3 نفر
 • دوشنبه، 07 خرداد 1403
  تخصص متخصص جراحی مغز و اعصاب
  پزشک دکتر محسن دهباشی
  شروع ویزیت 13:00
  ظرفیت 3 نفر
 • شنبه، 12 خرداد 1403
  تخصص متخصص جراحی مغز و اعصاب
  پزشک دکتر محسن دهباشی
  شروع ویزیت 13:00
  ظرفیت 3 نفر
 • شنبه، 19 خرداد 1403
  تخصص متخصص جراحی مغز و اعصاب
  پزشک دکتر محسن دهباشی
  شروع ویزیت 13:00
  ظرفیت 3 نفر
 • دوشنبه، 21 خرداد 1403
  تخصص متخصص جراحی مغز و اعصاب
  پزشک دکتر محسن دهباشی
  شروع ویزیت 13:00
  ظرفیت 3 نفر
 • شنبه، 26 خرداد 1403
  تخصص متخصص جراحی مغز و اعصاب
  پزشک دکتر محسن دهباشی
  شروع ویزیت 13:00
  ظرفیت 3 نفر
 • شنبه، 02 تیر 1403
  تخصص متخصص جراحی مغز و اعصاب
  پزشک دکتر محسن دهباشی
  شروع ویزیت 13:00
  ظرفیت 3 نفر
 • دوشنبه، 04 تیر 1403
  تخصص متخصص جراحی مغز و اعصاب
  پزشک دکتر محسن دهباشی
  شروع ویزیت 13:00
  ظرفیت 3 نفر
 • شنبه، 09 تیر 1403
  تخصص متخصص جراحی مغز و اعصاب
  پزشک دکتر محسن دهباشی
  شروع ویزیت 13:00
  ظرفیت 3 نفر
 • دوشنبه، 11 تیر 1403
  تخصص متخصص جراحی مغز و اعصاب
  پزشک دکتر محسن دهباشی
  شروع ویزیت 13:00
  ظرفیت 3 نفر
 • شنبه، 16 تیر 1403
  تخصص متخصص جراحی مغز و اعصاب
  پزشک دکتر محسن دهباشی
  شروع ویزیت 13:00
  ظرفیت 3 نفر
 • دوشنبه، 18 تیر 1403
  تخصص متخصص جراحی مغز و اعصاب
  پزشک دکتر محسن دهباشی
  شروع ویزیت 13:00
  ظرفیت 3 نفر
 • شنبه، 23 تیر 1403
  تخصص متخصص جراحی مغز و اعصاب
  پزشک دکتر محسن دهباشی
  شروع ویزیت 13:00
  ظرفیت 3 نفر
 • شنبه، 30 تیر 1403
  تخصص متخصص جراحی مغز و اعصاب
  پزشک دکتر محسن دهباشی
  شروع ویزیت 13:00
  ظرفیت 3 نفر
 • دوشنبه، 01 مرداد 1403
  تخصص متخصص جراحی مغز و اعصاب
  پزشک دکتر محسن دهباشی
  شروع ویزیت 13:00
  ظرفیت 3 نفر
  بازگشت