انتخاب تاریخ ویزیت

 • سه شنبه، 18 اردیبهشت 1403
  تخصص فلوشیپ جراحی کولورکتال
  پزشک دکتر حسین یوسف فام
  شروع ویزیت 13:00
  ظرفیت
 • سه شنبه، 25 اردیبهشت 1403
  تخصص فلوشیپ جراحی کولورکتال
  پزشک دکتر حسین یوسف فام
  شروع ویزیت 13:00
  ظرفیت
 • سه شنبه، 01 خرداد 1403
  تخصص فلوشیپ جراحی کولورکتال
  پزشک دکتر حسین یوسف فام
  شروع ویزیت 13:00
  ظرفیت 3 نفر
 • سه شنبه، 08 خرداد 1403
  تخصص فلوشیپ جراحی کولورکتال
  پزشک دکتر حسین یوسف فام
  شروع ویزیت 13:00
  ظرفیت 4 نفر
 • سه شنبه، 22 خرداد 1403
  تخصص فلوشیپ جراحی کولورکتال
  پزشک دکتر حسین یوسف فام
  شروع ویزیت 13:00
  ظرفیت 5 نفر
 • سه شنبه، 29 خرداد 1403
  تخصص فلوشیپ جراحی کولورکتال
  پزشک دکتر حسین یوسف فام
  شروع ویزیت 13:00
  ظرفیت 5 نفر
 • سه شنبه، 12 تیر 1403
  تخصص فلوشیپ جراحی کولورکتال
  پزشک دکتر حسین یوسف فام
  شروع ویزیت 13:00
  ظرفیت 5 نفر
 • سه شنبه، 19 تیر 1403
  تخصص فلوشیپ جراحی کولورکتال
  پزشک دکتر حسین یوسف فام
  شروع ویزیت 13:00
  ظرفیت 5 نفر
 • سه شنبه، 02 مرداد 1403
  تخصص فلوشیپ جراحی کولورکتال
  پزشک دکتر حسین یوسف فام
  شروع ویزیت 13:00
  ظرفیت 5 نفر
  بازگشت