انتخاب تاریخ ویزیت

 • پنج شنبه، 30 فروردین 1403
  تخصص متخصص بیماریهای قلب و عروق
  پزشک دکتر پانیذ نظامی
  شروع ویزیت 10:00
  ظرفیت 5 نفر
 • پنج شنبه، 06 اردیبهشت 1403
  تخصص متخصص بیماریهای قلب و عروق
  پزشک دکتر پانیذ نظامی
  شروع ویزیت 10:00
  ظرفیت 5 نفر
 • پنج شنبه، 13 اردیبهشت 1403
  تخصص متخصص بیماریهای قلب و عروق
  پزشک دکتر پانیذ نظامی
  شروع ویزیت 10:00
  ظرفیت 5 نفر
 • پنج شنبه، 20 اردیبهشت 1403
  تخصص متخصص بیماریهای قلب و عروق
  پزشک دکتر پانیذ نظامی
  شروع ویزیت 10:00
  ظرفیت 5 نفر
 • پنج شنبه، 27 اردیبهشت 1403
  تخصص متخصص بیماریهای قلب و عروق
  پزشک دکتر پانیذ نظامی
  شروع ویزیت 10:00
  ظرفیت 5 نفر
 • پنج شنبه، 03 خرداد 1403
  تخصص متخصص بیماریهای قلب و عروق
  پزشک دکتر پانیذ نظامی
  شروع ویزیت 10:00
  ظرفیت 5 نفر
 • پنج شنبه، 10 خرداد 1403
  تخصص متخصص بیماریهای قلب و عروق
  پزشک دکتر پانیذ نظامی
  شروع ویزیت 10:00
  ظرفیت 5 نفر
 • پنج شنبه، 17 خرداد 1403
  تخصص متخصص بیماریهای قلب و عروق
  پزشک دکتر پانیذ نظامی
  شروع ویزیت 10:00
  ظرفیت 5 نفر
 • پنج شنبه، 24 خرداد 1403
  تخصص متخصص بیماریهای قلب و عروق
  پزشک دکتر پانیذ نظامی
  شروع ویزیت 10:00
  ظرفیت 5 نفر
 • پنج شنبه، 31 خرداد 1403
  تخصص متخصص بیماریهای قلب و عروق
  پزشک دکتر پانیذ نظامی
  شروع ویزیت 10:00
  ظرفیت 5 نفر
 • پنج شنبه، 07 تیر 1403
  تخصص متخصص بیماریهای قلب و عروق
  پزشک دکتر پانیذ نظامی
  شروع ویزیت 10:00
  ظرفیت 5 نفر
 • پنج شنبه، 14 تیر 1403
  تخصص متخصص بیماریهای قلب و عروق
  پزشک دکتر پانیذ نظامی
  شروع ویزیت 10:00
  ظرفیت 5 نفر
 • پنج شنبه، 21 تیر 1403
  تخصص متخصص بیماریهای قلب و عروق
  پزشک دکتر پانیذ نظامی
  شروع ویزیت 10:00
  ظرفیت 5 نفر
 • پنج شنبه، 28 تیر 1403
  تخصص متخصص بیماریهای قلب و عروق
  پزشک دکتر پانیذ نظامی
  شروع ویزیت 10:00
  ظرفیت 5 نفر
 • پنج شنبه، 04 مرداد 1403
  تخصص متخصص بیماریهای قلب و عروق
  پزشک دکتر پانیذ نظامی
  شروع ویزیت 10:00
  ظرفیت 5 نفر
  بازگشت