انتخاب تاریخ ویزیت

 • سه شنبه، 04 اردیبهشت 1403
  تخصص قلب اطفال(فوق تخصص)
  پزشک دکتر علیرضا حاج معینی
  شروع ویزیت 09:00
  ظرفیت 5 نفر
 • سه شنبه، 11 اردیبهشت 1403
  تخصص قلب اطفال(فوق تخصص)
  پزشک دکتر علیرضا حاج معینی
  شروع ویزیت 09:00
  ظرفیت 5 نفر
 • سه شنبه، 18 اردیبهشت 1403
  تخصص قلب اطفال(فوق تخصص)
  پزشک دکتر علیرضا حاج معینی
  شروع ویزیت 09:00
  ظرفیت 5 نفر
 • سه شنبه، 25 اردیبهشت 1403
  تخصص قلب اطفال(فوق تخصص)
  پزشک دکتر علیرضا حاج معینی
  شروع ویزیت 09:00
  ظرفیت 5 نفر
 • سه شنبه، 01 خرداد 1403
  تخصص قلب اطفال(فوق تخصص)
  پزشک دکتر علیرضا حاج معینی
  شروع ویزیت 09:00
  ظرفیت 5 نفر
 • سه شنبه، 08 خرداد 1403
  تخصص قلب اطفال(فوق تخصص)
  پزشک دکتر علیرضا حاج معینی
  شروع ویزیت 09:00
  ظرفیت 5 نفر
 • سه شنبه، 15 خرداد 1403
  تخصص قلب اطفال(فوق تخصص)
  پزشک دکتر علیرضا حاج معینی
  شروع ویزیت 09:00
  ظرفیت 5 نفر
 • سه شنبه، 22 خرداد 1403
  تخصص قلب اطفال(فوق تخصص)
  پزشک دکتر علیرضا حاج معینی
  شروع ویزیت 09:00
  ظرفیت 5 نفر
 • سه شنبه، 29 خرداد 1403
  تخصص قلب اطفال(فوق تخصص)
  پزشک دکتر علیرضا حاج معینی
  شروع ویزیت 09:00
  ظرفیت 5 نفر
 • سه شنبه، 12 تیر 1403
  تخصص قلب اطفال(فوق تخصص)
  پزشک دکتر علیرضا حاج معینی
  شروع ویزیت 09:00
  ظرفیت 5 نفر
 • سه شنبه، 19 تیر 1403
  تخصص قلب اطفال(فوق تخصص)
  پزشک دکتر علیرضا حاج معینی
  شروع ویزیت 09:00
  ظرفیت 5 نفر
 • سه شنبه، 02 مرداد 1403
  تخصص قلب اطفال(فوق تخصص)
  پزشک دکتر علیرضا حاج معینی
  شروع ویزیت 09:00
  ظرفیت 5 نفر
  بازگشت