انتخاب تاریخ ویزیت

 • دوشنبه، 03 اردیبهشت 1403
  تخصص متخصص ارتوپدی
  پزشک دکتر سید محسن سید صالحی
  شروع ویزیت 13:00
  ظرفیت 5 نفر
 • دوشنبه، 10 اردیبهشت 1403
  تخصص متخصص ارتوپدی
  پزشک دکتر سید محسن سید صالحی
  شروع ویزیت 13:00
  ظرفیت 5 نفر
 • دوشنبه، 17 اردیبهشت 1403
  تخصص متخصص ارتوپدی
  پزشک دکتر سید محسن سید صالحی
  شروع ویزیت 13:00
  ظرفیت 5 نفر
 • دوشنبه، 24 اردیبهشت 1403
  تخصص متخصص ارتوپدی
  پزشک دکتر سید محسن سید صالحی
  شروع ویزیت 13:00
  ظرفیت 5 نفر
 • دوشنبه، 31 اردیبهشت 1403
  تخصص متخصص ارتوپدی
  پزشک دکتر سید محسن سید صالحی
  شروع ویزیت 13:00
  ظرفیت 5 نفر
 • دوشنبه، 07 خرداد 1403
  تخصص متخصص ارتوپدی
  پزشک دکتر سید محسن سید صالحی
  شروع ویزیت 13:00
  ظرفیت 5 نفر
 • دوشنبه، 21 خرداد 1403
  تخصص متخصص ارتوپدی
  پزشک دکتر سید محسن سید صالحی
  شروع ویزیت 13:00
  ظرفیت 5 نفر
 • دوشنبه، 04 تیر 1403
  تخصص متخصص ارتوپدی
  پزشک دکتر سید محسن سید صالحی
  شروع ویزیت 13:00
  ظرفیت 5 نفر
 • دوشنبه، 11 تیر 1403
  تخصص متخصص ارتوپدی
  پزشک دکتر سید محسن سید صالحی
  شروع ویزیت 13:00
  ظرفیت 5 نفر
 • دوشنبه، 18 تیر 1403
  تخصص متخصص ارتوپدی
  پزشک دکتر سید محسن سید صالحی
  شروع ویزیت 13:00
  ظرفیت 5 نفر
 • دوشنبه، 01 مرداد 1403
  تخصص متخصص ارتوپدی
  پزشک دکتر سید محسن سید صالحی
  شروع ویزیت 13:00
  ظرفیت 5 نفر
  بازگشت