انتخاب تاریخ ویزیت

 • پنج شنبه، 30 فروردین 1403
  تخصص فوق تخصص بیماریهای قلب و عروق
  پزشک دکتر جمشید آیدنلو
  شروع ویزیت 14:30
  ظرفیت
 • پنج شنبه، 06 اردیبهشت 1403
  تخصص فوق تخصص بیماریهای قلب و عروق
  پزشک دکتر جمشید آیدنلو
  شروع ویزیت 14:30
  ظرفیت
 • پنج شنبه، 13 اردیبهشت 1403
  تخصص فوق تخصص بیماریهای قلب و عروق
  پزشک دکتر جمشید آیدنلو
  شروع ویزیت 14:30
  ظرفیت
 • پنج شنبه، 20 اردیبهشت 1403
  تخصص فوق تخصص بیماریهای قلب و عروق
  پزشک دکتر جمشید آیدنلو
  شروع ویزیت 14:30
  ظرفیت 3 نفر
 • پنج شنبه، 27 اردیبهشت 1403
  تخصص فوق تخصص بیماریهای قلب و عروق
  پزشک دکتر جمشید آیدنلو
  شروع ویزیت 14:30
  ظرفیت 3 نفر
 • پنج شنبه، 03 خرداد 1403
  تخصص فوق تخصص بیماریهای قلب و عروق
  پزشک دکتر جمشید آیدنلو
  شروع ویزیت 14:30
  ظرفیت 3 نفر
 • پنج شنبه، 10 خرداد 1403
  تخصص فوق تخصص بیماریهای قلب و عروق
  پزشک دکتر جمشید آیدنلو
  شروع ویزیت 14:30
  ظرفیت 3 نفر
 • پنج شنبه، 17 خرداد 1403
  تخصص فوق تخصص بیماریهای قلب و عروق
  پزشک دکتر جمشید آیدنلو
  شروع ویزیت 14:30
  ظرفیت 3 نفر
 • پنج شنبه، 24 خرداد 1403
  تخصص فوق تخصص بیماریهای قلب و عروق
  پزشک دکتر جمشید آیدنلو
  شروع ویزیت 14:30
  ظرفیت 3 نفر
 • پنج شنبه، 31 خرداد 1403
  تخصص فوق تخصص بیماریهای قلب و عروق
  پزشک دکتر جمشید آیدنلو
  شروع ویزیت 14:30
  ظرفیت 3 نفر
 • پنج شنبه، 07 تیر 1403
  تخصص فوق تخصص بیماریهای قلب و عروق
  پزشک دکتر جمشید آیدنلو
  شروع ویزیت 14:30
  ظرفیت 3 نفر
 • پنج شنبه، 14 تیر 1403
  تخصص فوق تخصص بیماریهای قلب و عروق
  پزشک دکتر جمشید آیدنلو
  شروع ویزیت 14:30
  ظرفیت 3 نفر
 • پنج شنبه، 21 تیر 1403
  تخصص فوق تخصص بیماریهای قلب و عروق
  پزشک دکتر جمشید آیدنلو
  شروع ویزیت 14:30
  ظرفیت 3 نفر
 • پنج شنبه، 28 تیر 1403
  تخصص فوق تخصص بیماریهای قلب و عروق
  پزشک دکتر جمشید آیدنلو
  شروع ویزیت 14:30
  ظرفیت 3 نفر
 • پنج شنبه، 04 مرداد 1403
  تخصص فوق تخصص بیماریهای قلب و عروق
  پزشک دکتر جمشید آیدنلو
  شروع ویزیت 14:30
  ظرفیت 3 نفر
  بازگشت